Gasilska društva v GPO Žalec

SEKTOR 1

PGD GOTOVLJE

PGD Gotovlje

Predsednik: Nejc Centrih
Poveljnik: Nejc Krajnc

Krajani Gotovelj so želeli ukrotiti ognjene zublje, zato so decembra leta 1903 ustanovili tako imenovano požarno brambo na čelu z Andrejem Antlogo. Že v začetku so imeli staro vaško črpalko brez opreme. Spoznali so, da s to gasilsko opremo ne morejo narediti veliko, zato so leta 1904 kupili štirikolno ročno brizgalno Čermak z vso pripadajočo opremo in zgradili novo orodišče na vasi. Ves ta čas so se usposabljali in društvo opremljali z motornimi brizgalnami in gasilskimi vozili. Leta 1995 so nabavili vozilo GVC 16/25 in razvili tretji prapor. Leta 2002 so uredili manjši gasilski muzej, kjer se nahaja stara brizgalna in drugi predmeti iz začetkov gasilstva v Gotovljah. Društvo je bilo med prvimi, ki so ustanovila mladinsko komisijo v svoji sredini. Danes je društvo strokovno in operativno usposobljeno, imajo ustrezno gasilsko tehniko, ki so jo v letu 2003 obnovili (GVC 24/50 in GV-V1). S to tehniko so kos vsem zahtevnim nalogam, ki jih mora društvo izvajati. V višje ležeče predele vozijo pitno vodo tistim kmetijam, ki niso priklopljene na javni vodovod. Zaradi velike oddaljenosti v severnem delu požarnega rajona, so leta 1983 zgradili manjše orodišče na Sv. Jederti, za kamor so leta 1985 nabavili vozilo GVM-1.

PGD GRIŽE

PGD Griže

Predsednik: Roman Antolinc
Poveljnik: Gregor Videc

Glavni povod za ustanovitev gasilskega društva je bil velik požar spomladi leta 1919 v zaselku Migojnice, ko je iskra parne lokomotive zanetila požar na slamnati strehi. Takrat so krajani spoznali, kako pomembno je imeti na vasi gasilce, ki so opremljeni s pripadajočo opremo. Leta 1920 so kupili brizgalno črpalko na ročni pogon in nato leta 1924 sezidali gasilski dom. Kasneje so nabavili motorno brizgalno (leta 1935 in 1972), prvi avto so imeli že leta 1939, nato pa so vozni park vedno bolj opremljali. Tako so leta 1993 prevzeli gasilsko vozilo GV-1 in GVC 16/50. Društvo je bilo med prvimi v Savinjski dolini, ki so ustanovila Mladinsko komisijo, da so lažje in kakovostno opravljali delo z mladimi. Leta 1999 so prevzeli društveni prapor. Operativni člani so danes pripravljeni pomagati krajanom in občanom ob požarih in drugih elementarnih nesrečah, saj se stalno usposabljajo in izobražujejo, tako da so kos vsem nalogam.

PGD LOŽNICA PRI ŽALCU

PGD Ložnica pri Žalcu

Predsednik: Matej Antloga
Poveljnik: Milan Novak

Pred 83 leti, ko so se zakrpale rane po prvi svetovni vojni, se je 18 vaščanov, na čelu z Ivanom Naraksom odločilo, da bodo zaradi potreb po večji požarni varnosti ustanovili gasilsko društvo. Leta 1929 so kupili prvo motorno brizgalno, ki je bila leta 2002 renovirana s pomočjo Jožeta Čebularja. Ker so šli s korakom naprej, so po letu 1970 nabavili motorno brizgalko rosenbauer, leta 1998 pa so nabavili novo motorno brizgalno znamke Ziegler. Svoje društvo so želeli predstaviti navzven, zato so leta 1955 razvili prapor in ga zaradi dotrajanosti v letu 2002 zamenjali. Skozi vsa ta leta so po svojih močeh urejali in obnavljali gasilski dom, potrebna je bila menjava fasade, strehe, pohištva in ostalega. Od gasilske tehnike so v letu 1994 nabavili gasilsko vozilo GV-1 z vso pripadajočo opremo, s katero sedaj zagotavljajo večjo požarno varnost v kraju, prav tako pa tudi v okolici poplavnega območja potoka Ložnica. Društvo je bilo zelo aktivno, zato je v letu 2002 dobilo častno odlikovanje Občine Žalec.

PGD ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

PGD Šempeter v Savinjski dolini

Predsednik: Peter Četina
Poveljnik: Aljaž Kotnik

Konec 19. stoletja so v avstroogrski monarhiji pričeli s ponemčevanjem naše dežele, zato so se pričele ustanavljati požarne brambe. Tako so tudi v Šempetru začutili to potrebo in so leta 1878 na pobudo Jožefa Martinca-Lenka ustanovili prostovoljno požarno brambo Sv. Peter v Savinjski dolini. Vse od takrat do danes se je društvo strokovno in operativno izobraževalo, prav tako pa tudi opremljalo. Društvo deluje na področju krajevne skupnosti Šempeter, ki je reliefno zelo razgibana, saj so na severu hriboviti zaselki, v ravnini pa kemična, kovinska, lesna in papirna industrija z gosto naseljenostjo. Velika pridobitev za društvo sta bili gasilski vozili, in sicer leta 1988 GV-1 in 1998 GVC 24/50, s čimer zagotavljajo veliko požarno varnost in varnost pred naravnimi nesrečami krajanom in drugim prebivalcem občine Žalec. Ne smemo pa pozabiti na obnovljen gasilski dom, za izgradnjo katerega so člani društva žrtvovali veliko prostega časa in finančnih sredstev, saj so v začetku imeli le leseno uto, kjer so hranili svojo staro, a zelo cenjeno gasilsko opremo.

PGD VRBJE

PGD Vrbje

Predsednik: Denis Herle
Poveljnik: Dušan Krajnc

Ker so se po dolini ustvarjale požarne brambe, so tudi krajani Vrbja pričeli razmišljati, da bi bilo dobro imeti v kraju gasilce. Tako so na pobudo Jurija Deliča leta 1930 ustanovili gasilsko društvo. Da so v celoti izpolnjevali naloge, so nabavili motorno brizgalno rosenbauer (1931, 1974, 2003), leta 1938 so pričeli z gradnjo gasilskega doma, ki so ga leta 1952 tudi zgradili ter leta 1999 obnovili, tako da je ohranil današnjo podobo. Navzven so se predstavili leta 1956, ko so razvili prapor in ga v letu 2000 zamenjali z novim. Za pomoč sosednjim društvom so leta 1976 kupili gasilsko vozilo fiat. Leta 1995 so nabavili vozilo GVM. Društvo se nahaja v Krajevni skupnosti Vrbje in na levem bregu Savinje, kjer je zelo gosta poselitev in velika poplavna ogroženost.

PGD ZABUKOVICA

PGD Zabukovica

Predsednik: Andrej Kveder
Poveljnik: Peter Žlicar

Društvo se nahaja na južnem delu Krajevne skupnosti Griže v vasi Zabukovica. Zaradi izredne razgibanosti terena, velike površine gozdov in razpršenosti kmetij so leta 1924 ustanovili gasilsko društvo na čelu s Francem Zabavnikom in 39 člani. V začetku so nekaj časa morali delati tako, da so se sami znašli, saj niso imeli potrebne gasilske opreme. Leta 1936 so kupili ročno brizgalno z Madžarske in od takrat naprej so nabavljali nove motorne brizgalne (1971, 1979, 2003). Velik poudarek so dali tudi na skladiščenje gasilske opreme, saj so leta 1924 zgradili gasilski dom, ki so ga morali pogosto obnavljati. Leta 1994 so nabavili gasilsko vozilo GV-1.

Ker je bil v Zabukovici nekoč rudnik, se njihovo društvo redno udeležuje srečanj rudarjev in energetikov Republike Slovenije, kjer so bili tudi prvaki. Velik poudarek dajejo tekmovanjem, tako hitrostnim, kot tudi občinskim in regijskim.

PGD ŽALEC

PGD Žalec

Predsednik: Jure Drobne
Poveljnik: Primož Vasle

Društvo je bilo ustanovljeno med prvimi gasilskimi društvi v Savinjski dolini že leta 1881 in je danes osrednja enota v gasilskem poveljstvu občine Žalec. Društvo se nahaja v osrčju Spodnje Savinjske doline, na levem bregu Savinje, kjer je mestno središče trga Žalec. Leta 1980 so zgradili nov dom in ga napolnili s potrebno gasilsko tehniko in opremo, med katero najbolj izstopa gasilsko vozilo z lestvijo, s katero rešujejo in gasijo požare na višjih objektih v celotni občini Žalec in na območju Gasilske zveze Žalec. V mirnem času izvajajo servis gasilnih aparatov in hidrantnega omrežja.

V društvo je včlanjenih veliko članov in članic, ki se strokovno in operativno usposabljajo za izvajanje gasilskih nalog. Na področju izobraževanja dajo velik poudarek na nosilce izolirnih dihalnih aparatov in na tehnično reševanje. Društvo je nabavljalo naslednja gasilska vozila: GVC 16/24 (leta 2001), GVC 24/50 (leta 1991), GVC 16/24 (leta 1998), ALK32 (leta 1985), GVM (leta 1993) in servisno vozilo (leta 1995).

SEKTOR 2

PGD ARJA VAS

PGD Arja vas

Predsednik: Iztok Uranjek
Poveljnik: Ivan Jecl

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1903. Območje, ki ga pokriva PGD Arja vas, obsega 4 naselja: Arja vas, Mala Pirešica, Ruše in Zaloška Gorica. Med magistralno cesto Celje – Žalec in potokom Ložnica je ravninski del območja, severno od Ložnice pa je gričevnat svet s terciarnimi terasami, pretežno pokrit s travniškimi površinami. Število prebivalcev na tem območju je 709.

PGD DOBRIŠA VAS – PETROVČE

PGD Dobriša vas – Petrovče

Predsednik: Bernard Jelen
Poveljnik: Matej Zupanc

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1945. Pomemben mejnik za društvo je bilo leto 1995. Na slovesnosti ob praznovanju 50. jubileja društva ter 40-letnice delovanja Gasilske zveze Žalec je društvo predalo v uporabo razširjen gasilski dom. Ob tej priložnosti so prevzeli tudi vozilo GVC 16/50. Za društvo je pomembno tudi leto 2001, ko so pridobili vozilo GV-V1 znamke Mercedes Benz Sprinter.

Operativni člani se redno izobražujejo, veliko pozornost posvečajo delu z mladimi, zelo aktivni pa so tudi njihovi veterani. Požarne obremenitve predstavljajo: osnovna šola, vrtec, skladišče podjetja Era d.d. ter več manjših podjetij. Društvo je v letu 2005 praznovalo 60 let delovanja in ob tej priliki razvilo prapor društva in mladinski prapor.

PGD DREŠINJA VAS

PGD Drešinja vas

Predsednik: Gregor Košec
Poveljnik: Franci Zavašnik

PGD Drešinja vas je bilo ustanovljeno leta 1914. Sedanji gasilski dom je bil zgrajen leta 1964 in obnovljen 1994. Društvo sodi v 1. kategorijo. Imajo 3 gasilska vozila: vozilo za prevoz moštva VW transporter letnik 1994 in cisterno TAM 6500 s 5000 litri vode (leto nabave 1987) in rabljeno vozilo Magirus Deutz -Iveco (leto nabave 2004) ob 90-letnici društva.

Območje, ki ga pokrivajo, šteje 520 prebivalcev. Teren je raven, naselje je gosto naseljeno. Večjo požarno ogroženost predstavlja lakirnica v podjetju Seat Drev.
Društvo skrbi za redne periodične preglede orodja in opreme. Prav tako skrbi za občasno osvežitev znanja operativcev.
Kot zaslužnega člana navajajo Martina Dreva, poveljnika društva in dolgoletnega sektorskega poveljnika.
Ob 90-letnici društva leta 2004 so izdali bilten, ki predstavlja zgodovino društva in kraja.

PGD KASEZE – LIBOJE

PGD Kasaze – Liboje

Predsednik: Jure Poteko
Poveljnik: Aleš Založnik

Leta 1992 beležimo kot ustanovitev PGD Kasaze- Liboje, ki je naslednik PIGD Keramična Liboje, ki je bilo ustanovljeno 1940. Predhodnik je tudi PIGD Rudnik Liboje, ki pa po zaprtju rudnika ni več delovalo. Tako naj bi v Libojah leta 2005 praznovali 65-letnico gasilstva. Sedanji gasilski dom so pričeli graditi 1996 in je še v izgradnji. Društvo sodi v 2. kategorijo. Šteje 87 članov. Imajo 2 gasilski vozili: vozilo za prevoz moštva ford tranzit, letnik 1990, in GVC 16/16 mercedes benz, letnik 1974.

Teren, ki ga pokriva PGD Kasaze-Liboje je hribovit, poraščen z gozdom. Precejšnja je tudi oddaljenost med naselji: Brnica, Kasaze, Pongrac, del Zabukovice in Liboje. Večjo požarno ogroženost predstavljajo: KILI d.o.o. Liboje, Naftni derivati Frece Liboje, Pohištvena industrija Poteko Liboje, Parketarstvo Potočnik Liboje in Sadjarstvo Mirosan. Nevarnost predstavlja vsakodnevni prevoz naftnih derivatov po cesti Petovče-Liboje.

V poletnih in sušnih mesecih je problem z vodo v naseljih Brnica in Pongrac. Društvo skrbi za usposabljanje operativcev za delo s razpoložljivo tehniko; gašenje s peno, razrez avtomobilov z uporabo hidravličnih klešč. Ob vseh intervencijah na območju, ki ga pokrivajo, so bili hitri in uspešni ter so tako preprečili večjo materialno škodo. Med zaslužnimi člani so: Anton Mlinarič, nekdanji poveljnik, sedanji predsednik, Anton Ožir, predsednik v dveh prejšnjih mandatih, Zdenko Lukež, blagajnik.

PGD LEVEC

PGD Levec

Predsednik: Janko Luše
Poveljnik: Damjan Lupše

PGD Levec je bilo ustanovljeno leta 1909. Že istega leta so postavili majhen gasilski dom – barako. Gasilski dom na sedanji lokaciji so zgradili 1913. Dom je bil adaptiran 1954 in 1976. Leta 1989 je bila zgrajena gasilska orodjarna. Društvo sodi v 1. kategorijo, na njegovem območju je 422 prebivalcev. Teren je raven, naselje je na vodnovarstvenem območju, skozi naselje vodi dovozna cesta na letališče. Večjo požarno ogroženost predstavljajo: Prodajni center Levec ( Lesnina , Mercator), RSL, d.o.o. Levec in vrtec.

Osebe, ki so zaslužne za delo društva, so: Konrad Lipovšek – pri adaptaciji gasilskega doma je opravil nad 1000 ur prostovoljnega dela, vrsto let je vodil kulturno delo društva. Jože Kuder – višji gasilski častnik, ki je bil tudi predsednik GZ Žalec, 9 let je bil poveljnik društva, predsednik PGD Levec pa 19 let. Zaslužen je za izgradnjo gasilske orodjarne. Dušan Lesjak vrsto let poveljnik društva, ki je opravil veliko ur prostovoljnega dela.

Društvo ima 98 članov, operativcev je 17, članic 10, mladine 18 in 7 veteranov. Društvo ima 2 vozili: TAM 80 T35 letnik 1988 in Magirus deutz 170 T 11 FA. Društvo redno skrbi za izobraževanje operativcev, za tečaje specialnosti. Društvo se ponaša s strokovno usposobljenim kadrom: 4 gasilski častniki, 2 gasilska častnika I. stopnje, 1 gasilski častnik II. stopnje, 1 višji gasilski častnik in 1 višji gasilski častnik org. I. stopnje.

PGD PONIKVA PRI ŽALCU

PGD Ponikva pri Žalcu

Predsednik: Martin Potočnik
Poveljnik: Jure Vasle

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1931. Med zaslužne člane prištevajo vse ustanovne člane, med njimi izstopa Franc Tkavc. Leta 1995 je bil zgrajen povsem nov gasilski dom. Društvo sodi v 1. kategorijo. Šteje nekaj okrog 200 članov. Imajo 2 gasilski vozili: GVV1, znamke Mercedes Benz Sprinter, letnik 2000 in GVC 16/25, Mercedez Benz, letnik 1992. Področje, ki ga pokriva PGD Ponikva je delno hribovito in ravninsko, kar je značilnost ponkovške planote. Površine so kraškega značaja. Več kot 50 % površin pokriva gozd.

Požarno varnost zagotavljajo v vseh naseljih in zaselkih. Večjo požarno ogroženost predstavljata dve mizarski delavnici, avtokleparska delavnica in ker gre za kmetijsko področje, tudi več večjih gospodarskih poslopij med katere sodi tudi kokošja farma. Poleg požarne varnosti pa gasilci pomagajo tudi pri poplavah, varovanju plazov, prometni organizaciji, sodelujejo na tekmovanjih, paradah, kvizih, tečajih, izobraževanjih, delavnicah…

Leta 2001, ob 70-letnici, so prevzeli novo gasilsko vozilo in razvili nov gasilski prapor. 80-letnico obstoja društva,  leta 2011 so počastili z korenito obnovo gasilskega doma (obnova fasade, menjava strešne kritine, povečanje doma s prizidkom) in razvitjem novega veteranskega prapora. Večina del na domu se izvede prostovoljno ter z različnimi prispevki krajanov.

V zadnjih letih delovanja je društvo napredovalo tako v pridobitvi opreme kot tudi v strokovnem izobraževanju članov. Vsakoletno se po nekaj članov pridruži raznim usposabljanjem za potrebe delovanja društva. Tudi število članov narašča saj se vse več mladih odloča, da želi na svoj način pomagati sokrajanom ter delati za dobro tako društva kot kraja.

PGD VELIKA PIREŠICA

PGD Velika Pirešica

Predsednik: Matic Krajšek
Poveljnik: Andrej Štefančič

Društvo je bilo ustanovljeno 28. 9.1930 na pobudo Ivana Turnška, Franja Čretnika, Martina Aubrehta in inž. Martina Kokolja. V začetku je imelo društvo 18 članov. Leta 1931 je društvo prevzelo prvo motorno brizgalno in 100 metrov cevi. Leta 1934 je bil zgrajen prvi gasilski dom. Kmalu zatem je bila kupljena druga motorna brizgalna »Jadranka«, leta 1970 pa MB rosenbauer 800 l. V letu 1979 je bilo nabavljeno gasilsko orodno vozilo IMV, 1980 pa nov gasilski prapor. Leta 1986 je društvo kupilo še gasilsko avtocisterno. Po vseh zaselkih so se ustanovile trojke. Gasilsko društvo se je leta 1987 pobratilo s PGD Teharje. V zadnjem času se je zamenjalo orodno vozilo z vozilom TAM 80T 35, pa tudi gasilsko avtocisterno je v letu 2005 zamenjala druga. V letu 2017 so predali v uporabo povsem nov gasilski dom, ki so ga na mestu dosedanjega zgradili v vsega dveh letih.

PGD ZAVRH PRI GALICIJI

PGD Zavrh pri Galiciji

Predsednik: Ivan Šmarčan
Poveljnik: Matjaž Ašenberger

Društvo je bilo ustanovljeno na željo večine krajanov. Prvi predsednik je bil Franci Šmarčan, poveljnik pa Rudi Verdel. Zaselek Zavrh je precej oddaljen in geografsko bolj hribovit, tako da je bilo potrebno zgraditi gasilski dom. V teh šestnajstih letih delovanja so v društvu izobrazili člane in ga moderno opremili. V letu 1990 je bil kupljen avtomobil niva, ki so ga sami preuredili v gasilsko vozilo ter naredili tudi prikolico in črpalko. Leta 1991 so razširili dom in nabavili sireno in novo motorno brizgalno zigler. Leta 1992 so kupili orodno vozilo TAM. Leta 1993 so zaradi prevozov pitne vode pridobili vojaško tovorno vozilo TAM 5000 in ga preuredili v avtocisterno. Leta 1995 so dali dokončno podobo gasilskemu domu in uredili okolico. Organizirali in sodelovali so pri raznih prireditvah, kot je proslava ob materinskem dnevu, pri Galiških igrah, pri večjih praznikih cerkve, čistilnih akcijah, varovanju kresa, organizirali gasilska tekmovanja itd. V letu 2001 se jim je izpolnila dolgoletna želja, da bi odkupili zemljišče okrog gasilskega doma, na njem pa so leta 2004 dokončno uredili igrišče, ob njem dve brunarici in zgradili novo garažo za novo orodno vozilo GV-V1, ki so ga kupili konec leta.