Gasilska društva v GPO Braslovče

PGD BRASLOVČE
PGD BRASLOVČE

PGD Braslovče

Predsednik: Sergej Matko
Poveljnik: Aleksander Jelen

PGD Braslovče je bilo ustanovljeno leta 1900. Po 75 letih obstoja so pozidali nov gasilski dom in društvo se je preselilo na današnjo lokacijo.

Ob 100-letnici delovanja je društvo pridobilo novo gasilsko vozilo GV-1 VW-LT in rabljeno gasilsko vozilo GVC-10/16 Magirus Deutz. Leto 2003 zaznamuje razvitje novega prapora, saj so imeli v uporabi 50 let star prapor. V letu 2006 so vozilo Magirus zamenjali za sodobno vozilo GVC 16/25 znamke MAN, v letu 2008 pa so vozilo GV-1 prodali sosednjemu društvu na Dobrovlje, kupili pa novo vozilo GVM-1, VW Crafter, istočasno pa so obnovili priročne garaže pri gasilskem domu, kjer so dobili svoje prostore tudi veterani društva in Civilna zaščita občine Braslovče.

Od leta 2000 dalje so poleg tega, da so dogradili novo garažo, tudi obnovili celoten gasilski dom. Leto 2020 je jubilejno, kjer je društvo zamenjalo vozilo TAM z povsem novo gasilsko avtocisterno AC 24/70 znamke VOLVO.

Društvo je več let pobrateno in uspešno sodeluje z gasilci iz Rommerskirchna v Nemčiji, prav tako pa poglablja sodelovanje s PGD Dolič -Šentflorjan iz Mislinjske doline in PGD Motovilci iz Goričkega.

Ker so osrednje društvo v gasilskem poveljstvu občine Braslovče, njihov požarni okoliš, ki je zelo razgiban (vodotoki, tri jezera, hribovit teren, strnjena naselja, velike kmetije …), zajema celotno območje občine Braslovče. Na operativnem področju je potrebno posebej poudariti, da se člani redno izobražujejo na nivoju GZ Žalec in GZS, organizirajo se mesečne vaje operative na različnih lokacijah po občini Braslovče, redno se udeležujejo tekmovanj GZ Žalec in ostalih, večkrat so se uvrstili tudi na državna tekmovanja. Vsako leto prvo soboto v avgustu organizirajo tekmovanje starih brizgaln, zadnjo pa tekmovanje članic in članov za prehodni pokal hmeljske kobule ter memorial Žige in Danijela.

Pohvaliti je potrebno Mladinsko komisijo, ki sodeluje pri delu društva in tudi sama organizira različne aktivnosti (kviz, tekmovanja, letovanje, zbiranje odpadnega papirja …). Na državnih tekmovanjih so bili mladi že večkrat; tako pionirji kot mladinci, pa tudi sodelovanje na državnem tekmovanju v orientaciji in 2. ter 3. mesto, poleg tega pa še več uvrstitev med prvih deset niso zanemarljivi dosežki.

V zadnjem času so zelo aktivni postali tudi veterani, ki se vsako leto udeležijo tekmovanja GZ Žalec za starejše, še posebej veliko časa pa namenjajo vajam in udeležbi na tekmovanjih s starimi brizgalnami. V letu 2020 so bili v pokalnem tekmovanju starih brizgaln Savinjsko Šaleške regije skupno na 2. mestu.

V letu 2011 so prejeli priznanje Turistične zveze Slovenije za najlepši gasilski dom, leta 2019 so dosegli 2. mesto v akciji Naj gasilsko društvo časopisa Slovenske novice.

Vse našteto dokazuje, da je PGD Braslovče aktivno društvo, ki v svoji sredini uspešno združuje vse generacije članov, od najmlajših do najstarejših.

PGD DOBROVLJE
PGD DOBROVLJE

PGD Dobrovlje

Predsednik: Jernej Završnik
Poveljnik: Matej Forštner

Prostovoljno gasilsko društvo Dobrovlje spada med mlajša društva v GZ Žalec. Leta 1986 je bila ustanovljena enota PGD Dobrovlje. V letu 1987 pa je bil ustanovni občni zbor. Leta 1988 se zgradil prizidek k Domu borcev, kjer so pridobili svoje prostore in v letu 1992 nabavili vozilo GV-1 Citroen. V letu 2008 so kupili rabljeno vozilo GV-1 VW LT 35 od sosednjega gasilskega društva Braslovče.

Njihov požarni okoliš je zelo specifičen, saj je razgibanost terena zelo velika (hribovit teren, vrtače, jame, prepadi, velika nadmorska višina …), zelo veliko in obsežno območje, samotne in oddaljene kmetije, slaba cestna povezava, velika ogroženost gozdnih požarov in pomanjkanje vode.

Na operativnem področju se udeležujejo vsakoletne vaje gasilskega poveljstva občine Braslovče v mesecu požarne varnosti. Udeležujejo se tekmovanj, ki jih organizira GZ Žalec in ostala društva. Na tekmovalnem področju ima članska ekipa A moški velike uspehe na tekmovanjih GZ Žalec, bili pa so tudi udeleženci regijskih in državnih tekmovanj in na tekmovanju v Avstriji.

PGD GOMILSKO

PGD Gomilsko

Predsednik: Boštjan Brišnik
Poveljnik: Boštjan Šalamon

Požarna »bramba« Gomilsko je bila ustanovljena leta 1903. V ustanovnem letu je takratna »bramba« od občine prevzela leseno uto, ki je stala na prostoru današnjega gasilskega doma in nabavila rabljeno ročno brizgalno z bazenom, že leto kasneje pa so nabavili novo brizgalno. Leta 1908 se je začel graditi gasilski dom in bil dograjen 1912, prizidek pa je bil dograjen v letu 1928. Zaradi potreb so leta 1937 nabavili novo motorno brizgalno Rosenbauer. 1955 so zgradili gasilski stolp, 1956 je bila nabavljena sirena in obnovljen dom in 1957 je društvo svečano razvilo prapor. V letu 1968 je bila prevzeta nova brizgalna Rosenbauer, leta 1972 nov kombi IMV, v letu 1988 pa gasilska traktorska cisterna.

90 letnico delovanja so počastili z nabavo kombiniranega vozila Citroen in 95 letnico z nabavo brizgalne Rosenbauer – Fox ter razvili nov prapor. Ob 100 letnici delovanja društva so pridobili vozili GVM Citroen in GVC 16/25 MAN.

Društvo deluje na območju vasi: Gomilsko, Šmatevž in Zakl. V Sloveniji so prepoznavni na tekmovalnem področju saj so, poleg velikih uspehov na državnih tekmovanjih, mladinske desetine sodelovale na treh gasilskih olimpiadah in sicer v Franciji (13), na Finskem (3) in Avstriji (6). Na operativnem področju izvajajo redna usposabljanja operativnih članov v okviru društva, se udeležujejo vaj občinskega poveljstva Braslovče in izobraževanj in tekmovanj, ki jih organizira GZ Žalec, ter redno opravljajo preventivno delo na območju društva. 

PGD GRAJSKA VAS

PGD Grajska vas

Predsednik: Jure Tiselj
Poveljnik: Gregor Cizej

PGD Grajska vas je bilo ustanovljeno leta 1904. Ob svoji 100- letnici je društvo popolnoma obnovilo leta 1935 zgrajeni gasilski dom. Na slovesnosti je društvu GZ Slovenije podelila priznanje za posebne zasluge. Društvu je Občina Braslovče na svoji slavnostni seji podelila priznanje zlato plaketo z zlatim cekinom, Anton Laznik pa je za svoje aktivno delo prejel bronasto plaketo z bronastim cekinom. Za dolgoletno in aktivno delo v društvu je društvo imenovalo častnega predsednika Slavka Tislja in častne člane: Vincenca Topovška st., Antona Vesolaka st. in Jožeta Tislja.

Požarni okoliš, ki je velik 3,50 km2, zajema strnjeno naselje Grajska vas, dva oddaljena zaselka Selo in Pruh ter hribovit teren, ki je poraščen z gozdovi. Področje pa je ogroženo zaradi gozdnih požarov. Hidrantno omrežje ni v celoti vzpostavljeno. Na razpolago imajo gasilsko vozilo GV-1 VW letnik 1994 in prikolico za prevoz motorne brizgalne in ostale gasilske opreme v primeru intervencij.

Udeležujejo se operativnih vaj občinskega poveljstva Braslovče in drugih društev, opravljajo preglede sušilnic in hidrantnega omrežja. Udeležujejo se tekmovanj GZ Žalec, regijskih in državnih tekmovanj. Največ uspehov so požele enote članov B, članic B, mladincev in mladink.

PGD LETUŠ

PGD Letuš

Predsednik: Primož Brinovec
Poveljnik: Klemen Plaznik

PGD Letuš je bilo ustanovljeno leta 1906. V letu 1976 so obnovili gasilski dom. Praznovali so več okroglih obletnic: 1986 80 let, 1996 90 let in v letu 2006 100 let. Razpolagajo z dvema gasilskima voziloma: GV-1 letnik 1993, obnovljeno v gasilsko vozilo leta 1996, in GVC 16/40 letnik 1983, obnovljeno leta 2000. V letu 2006 pa so popolnoma obnovili gasilski dom in ga tudi pridobili v svojo last.

Za njihov požarni okoliš je značilna velika nevarnost ob narasli Savinji. Na operativnem področju se udeležujejo vsakoletne medobčinske vaje (PGD Mozirje, PGD Šmartno ob Paki, PGD Paška vas in PGD Letuš). V mesecu požarne varnosti sodelujejo na operativni vaji GPO Braslovče.

Njihove tekmovalne enote so bile uspešne na tekmovanjih GZ Žalec, regijskih in državnih tekmovanjih. Udeležili so se tudi tekmovanja v Avstriji, kjer so dosegli prvo mesto.

PGD PARIŽLJE – TOPOVLJE

PGD Parižlje – Topovlje

Predsednik: Primož Emeršič
Poveljnik: Martin Dernač

PGD Parižlje – Topovlje je bilo ustanovljeno leta 1927. V istem letu so pričeli z izgradnjo gasilskega doma in z nakupi najnujnejše zaščitne in reševalne opreme. Leta 1934 so kupili prvo motorno brizgalno Rosenbauer, ki je letnik 1924 in jo v društvu skupaj s pripadajočo opremo še vedno skrbno hranijo, ekipa »stara pumpa« pa se z njo udeležuje tekmovanj starih brizgaln. Ob 30. obletnici društva so slavnostno razvili prvi društveni gasilski prapor, leta 1997 pa ga nadomestili z novim. V letu 1968 so se razveselili nove motorne brizgalne Magirus, v uporabi je bila kar 25 let. Leta 1993 so kupili motorno brizgalno RosenbauerFox-1, katero še vedno uporabljajo. Društvo je skozi celotno zgodovino skrbelo za razvoj in napredek tako na področju izobraževanj gasilcev, saj se le-ti redno izobražujejo v društvu, na nivoju GZ Žalec in GZS, kot tudi pri nabavi opreme in vozil, saj se zavedajo, da lahko samo s strokovnim znanjem in primerno opremo pomagajo ljudem v stiski, kar je tudi gasilsko poslanstvo. V letu 1972 so kupili njihovo prvo gasilsko vozilo IMV, leta 1989 pa GV-1 znamke TAM. Ob 80. obletnici so slavnostno prevzeli novo gasilsko vozilo GV-1 znamke Mercedes, ki so ga v letu 2018 zamenjali z GVM-1 znamke Opel. Zelo ponosni pa so na zadnjo pridobitev v letu 2019, in sicer gasilsko vozilo GVV-2 znamke Iveco. Vestno skrbijo tudi za njihov gasilski dom, ki so ga prvič obnovili leta 1977, v  letu 2007 zaključili celovito obnovo, v letu 2020 pa so uredili dovoz in parkirišče. Po požaru ute v letu 2011 so naslednje leto postavili novo, ki služi hrambi opreme.

Operativno območje društva obsega vasi Parižlje in Topovlje. Za požarni okoliš društva je značilna gosta naseljenost hiš in strnjenih kmetij ter sušilnic hmelja. V neposredni bližini društva se nahaja tudi večji zasebni otroški vrtec. Operativne članice in člani se  redno izobražujejo na nivoju GZ Žalec in GZS, svoje znanje pa utrjujejo na društvenih operativnih vajah. V mesecu oktobru izvedejo vajo evakuacije zasebnega vrtca v Parižljah, pregledajo hidrantno omrežje in se udeležijo vaje GPO Braslovče. Vsako leto pred obiranjem hmelja opravijo pregled sušilnic in gasilnikov. V društvu je aktivna tudi ekipa reševanja na vodi, ki sicer sodi pod okrilje Civilne zaščite občine Braslovče. Ekipa je ustrezno usposobljena in ima v upravljanju reševalni čoln z vso potrebno opremo.


V društvu so aktivni tako najmlajši, kot tudi članice in člani, ki se redno udeležujejo vaj in tekmovanj na vseh nivojih, po svojih zmožnostih pa sodelujejo tudi veterani. Na tekmovalnem področju velja izpostaviti ekipo mladincev, ki je bila leta 2004 državni prvak, uspehe pa so dosegale tudi ostale ekipe tako na nivoju GZ Žalec, kot tudi na nivoju regije in države. Medgeneracijsko sodelovanje je zagotovo eden izmed razlogov za uspešen obstoj in razvoj društva. V društvu se zavedajo pomembnosti sodelovanja z drugimi gasilci, zato so se z veseljem leta 2019 pobratili s PGD Šmartno pri Slovenj Gradcu.
Zelo pomemben del društva so tudi krajani, ki s svojimi prispevki in spodbudami pomembno vplivajo na razvoj gasilstva v kraju, zato jih gasilke in gasilci vsako leto 4.  maja ob prazniku Sv. Florjana povabijo v gasilski dom na druženje in pogostitev s kuhanimi jajci. V mesecu oktobru, ki je mesec požarne varnosti, pripravijo dan odprtih vrat, za praznik dela (1. maj) pa pred gasilskim domom tradicionalno postavijo mlaj. Ob okroglih jubilejih društva ali posebnih priložnostih pa organizirajo tudi veselico z ansamblom in srečelovom.

PGD TRNAVA

PGD Trnava

Predsednik: Branko Šketa
Poveljnik: Nejc Derča

PGD Trnava je bilo ustanovljeno leta 1925, v letu 2005 so praznovali 80- letnico obstoja društva. Pomembnejše letnice društva: 1926 prva motorna brizgalna, 1948 društvu se priključijo vaščani Orle vasi, 1967 motorna brizgalna magirus, 1968 gasilsko vozilo ford, v letih 1975, 1980, 2000 in 2004 so aktivnosti usmerjene na obnovo gasilskega doma, izdelave kuhinje in sanitarij. Ob 80- letnici nabava novega gasilskega vozila GVM-1 VW Transporter. Na operativnem področju se udeležujejo vaj GPO Braslovče, opravljajo preglede hidrantov, hmeljskih sušilnic in organizirajo pregled gasilnikov. Udeležujejo se tudi tekmovanj GZ Žalec.Njihov požarni okoliš zajema več vasi, v katerih so kmetije tudi s 100 ali več glav živine, obrtniki (mizarstvo, pekarna …), bencinski servis, šola, vrtec in avtocesta. V društvo so vključeni starejši in mlajši člani, kar je zelo pomembno za povezovanje vseh generacij tako v društvu, kot po vaseh, ki spadajo v območje društva.