Organi in komisije

NAŠI ČLANI NA VIŠJIH NIVOJIH V GASILSTVU

NAŠI ČLANI V ORGANIH IN KOMISIJAH GZ SLOVENIJE 2023-2028:
 1. Dušan Pungartnik, član Upravnega odbora GZ Slovenije in predsednik komisije za odlikovanja
 2. Rafael Hrustel, član Nadzornega odbora GZ Slovenije
 3. Mihael Centrih, član Arbitraže GZS
 4. Savina Naraks, članica Sveta veteranov GZS
 5. David Krk, član komisije za tekmovanja GZS
V SVETU SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE V MANDATU 2023-2028 SO IZ GZ ŽALEC:
 1. Dušan Pungartnik, predsednik sveta SŠ regije
 2. Sabina Sorčan, članica sveta SŠ regije in tajnik sveta
 3. Milan Pustoslemšek, član sveta SŠ regije
 4. Ludvik Meklav, član sveta SŠ regije
 5. Savina Naraks, članica sveta, predstavnica veteranov SŠR regije
V POVELJSTVU SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE V MANDATU 2023-2028 STA IZ GZ ŽALEC:
 1. Ludvik Meklav, član poveljstva SŠ regije
 2. David Krk, pomočnik poveljnika SŠ regije za tekmovanja

ORGANI IN KOMISIJE GZ ŽALEC

Organi gasilske zveze se volijo mandatno, vsakih 5 let.

UPRAVNI ODBOR GZ ŽALEC

Upravni odbor je operativno-izvršilni organ GZ, ki vodi delo GZ med dvema zasedanjema Skupščine. Upravni odbor šteje 17 članov. Sestavlja ga: predstavniki gasilskih poveljstev občin iz območja GZ, po naslednjem ključu: občina Braslovče 3 člani, občina Polzela 2 člana, občina Tabor 2 člana, občina Vransko 2 člana, občina Žalec 8 članov.

Upravni odbor GZ Žalec
Člani Upravnega odbora GZ Žalec
Člani UO GZ Žalec v obdobju 2018-2023 so: 

Predsednik GZ Žalec

Milan Pustoslemšek

Poveljnik GZ Žalec

Ludvik Meklav

Namestnica predsednika GZ Žalec

Lidija Krk

Blagajnik GZ Žalec

Rafael Hrustel

Predsednik komisije za mladino

Lidija Krk

Predsednica komisije za članice

Suzana Kočevar

Predsednik komisije za veterane

Milan Lesjak

Predsednik komisije za zgodovino

​Aleš Založnik

Predsednik komisije za odlikovanja

Ivan Kotnik

Član UO

Matej Antloga

Član UO

Boštjan Bradeško

Član UO

Rok Guček

Član UO

Denis Herle

Član UO

Andrej Kveder

Član UO

Robert Novak

Član UO

Danijel Pantner

Član UO

Nikola Stojaković

Član UO

Jure Tiselj

POVELJSTVO GZ ŽALEC

Poveljstvo je strokovno-operativni organ, ki pomaga poveljniku pri vodenju in opravljanju strokovno-operativnih nalog. Poveljstvo sestavljajo poveljnik, namestnik poveljnika, pomočniki poveljnika, poveljniki gasilskih poveljstev občin (Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec), poveljnika sektorjev ter poveljniki osrednjih PGD v posameznih občinah (PGD Braslovče, PGD Polzela, PGD Ojstriška vas-Tabor, PGD Vransko, PGD Žalec).

Poveljstvo GZ Žalec 2018-2023
Poveljstvo GZ Žalec
Člani poveljstva v obdobju 2018-2023 so:

Poveljnik GZ Žalec

Ludvik Meklav

Namestnik poveljnika GZ Žalec

Rok Ušen

Podpoveljnik GZ Žalec

Janko Lupše

Podpoveljnik GZ Žalec

Dušan Zabukovnik

​Predsednik komisije za strokovno usposabljanje

David Krk

Predsednik komisije za tekmovanja

Aleksander Koler

Predsednik komisije za gasilsko tehniko

Rok Bastl

Predsednik komisije za nevarne snovi

Rok Jager

Predsednik komisije za dihalne naprave

Gašper Pižorn

Predsednik komisije za tehnično reševanje

Klemen Herle

Predsednik komisije za radijske zveze

Gregor Cizej

Predsednik komisije za prvo pomoč

Rok Ušen

Predsednik komisije za gasilstvo v podjetjih

​Franci Rančigaj

Poveljnik sektorja I

Jure Drobne

Poveljnik sektorja II

Jože Selčan

Poveljnik GPO Braslovče

Miloš Dernač

​Poveljnik GPO Polzela

Ladislav Košec

Poveljnik GPO Tabor

Peter Jezernik

Poveljnik GPO Vransko

Vladimir Reberšek

Poveljnik GPO Žalec

Uroš Žibret

Poveljnik PGD Braslovče

Aleksander Jelen

Poveljnik PGD Polzela

Aleksander Koler

Poveljnik PGD Ojstriška vas-Tabor

Gregor Serdoner

Poveljnik PGD Vransko

Denis Jošt

​Poveljnik PGD Žalec

Primož Vasle

NADZORNI ODBOR GZ ŽALEC

Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo organov gasilske zveze, nadzoruje finančno poslovanje zveze, v primeru kršitev pa predlaga pristojnim organom ustrezne ukrepe. Nadzorni odbor se sestaja enkrat do dvakrat na leto. V nadzornem odboru ima vsako občinsko poveljstvo po enega člana, to pa so v tem mandatnem obdobju: predsednik Janko Drča (GPO Tabor) in člani: Vid Blagotinšek (GPO Žalec), Andrej Blatnik (GPO Vransko), Aljaž Košec (GPO Polzela) in Jožef Matko (GPO Braslovče).

Na fotografiji (od leve): Vid Blagotinšek, Andrej Blatnik, Janko Drča, Jožef Matko, Aljaž Košec
KOMISIJE GZ ŽALEC

V GZ Žalec deluje 14 stalnih komisij. Vsi predsedniki komisij so tudi člani upravnega odbora ali poveljstva. Komisije izdelajo letni plan dela, ki ga potrdi Skupščina gasilske zveze. Vse komisije so najmanj petčlanske; vsako gasilsko poveljstvo občine mora imeti v njih po enega predstavnika.

Stalne komisije upravnega odbora GZ Žalec so:

 1. Mladinska komisija
 2. Komisija za delo članic
 3. Komisija za delo gasilskih veteranov
 4. Komisija za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne dejavnosti
 5. Komisija za priznanja in odlikovanja

Stalne komisije poveljstva GZ Žalec so:

 1. Komisija za strokovno usposabljanje
 2. Komisija za gasilska tekmovanja
 3. Komisija za gasilsko tehniko
 4. Komisija za dejstvovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi
 5. Komisija za naprave za zaščito dihal
 6. Komisija za tehnično reševanje
 7. Komisija za zveze
 8. Komisija za nudenje prve medicinske pomoči
 9. Komisija za gasilstvo v gospodarskih družbah