Gasilska društva v GPO Polzela

PGD ANDRAŽ NAD POLZELO

PGD Andraž nad Polzelo

Predsednik: David Zabukovnik
Poveljnik: David Krk

PGD Andraž je bilo ustanovljeno 5. 3. 1972. Ustanovni člani so bili: Anton Blagotinšek, Anton Brinovšek, Konrad Brunšek, Jože Glušič, Franc Glavač, Ivan Jelen, Franc Jelen, Rudi Jeromel, Oskar Ježovnik, Ivan Kolšek, Ferdo Krk, Anton Ograjenšek, Srečko Pižorn, Alojz Pižorn, Avgust Plaskan, Ivan Praprotnik, Anton Rebernik, Anton Sitar, Jože Sitar, Ivan Sitar, Ivan Tajnšek, Anton Tominšek, Jože Tratnik, Alojz Mak, Franc Zabukovnik, Vinko Zabukovnik, Rafko Zabukovnik, Franc Zabukovnik (Tomazl), Ivan Zabukovnik (Zg. Štobar).

Nov gasilski dom so predali namenu leta 1994. Trenutno upravljajo z dvema gasilskima voziloma,in sicer GVC-16/40 (TAM 5500), letnik 1971 in GVV-1 Mercedez Sprinter 414, letnik 1999. Vseh članov v društvu je 164 (99 moških in 65 žensk), od tega 50 mladine (18 moških in 32 žensk) in 107 članov (74 moških in 33 žensk). Operativnih članov je 31, veteranov pa 7. Operativno področje društva je pretežno hribovito, na katerem je naseljenih okoli 900 prebivalcev. Velik del je poraščen z gozdom. Področji Gore Oljke in Sevčnika sta težko dostopni z gasilsko tehniko. 

Pokrivajo celotno območje Andraža nad Polzelo in Dobriča, po potrebi pa pomagajo tudi sosednjim društvom na območju Pesja, Šentilja in Polzele. V zadnjih letih so posebej ponosni na tekmovalne dosežke članic, ki so že dvakrat zmagale na mednarodnem tekmovanju v hitrostni mokri vaji. Mladinke so bile leta 2003 olimpijske prvakinje in 2004 državne prvakinje. Društvo je prejelo tudi že visoka odlikovanja Občin Žalec in Polzela, bronasti znak CZ Slovenije ter bronasto plaketo GZ Žalec.

PGD LOČICA OB SAVINJI

PGD Ločica ob Savinji

Predsednik: Mateja Ušen
Poveljnik: Rok Bastl

PGD Ločica ob Savinji je bilo ustanovljeno 19. 3. 1933. Ustanovni člani so bili Andrej Serdoner, Jožef Turnšek, Alojz Hojnik, Franc Posedel, Anton Kolšek, Jožef Vašl, Andrej Ocvirk, Vinko Kolenc, Ludvik Hojnik, Jakop Podlunšek, Jožef Pirc, Franc Serdoner, Anton Florjanc, Anton Čremošnik, Alojz Štahl, Jožef Drolc, Anton Kočevar, Franc Košec, Franc Hojnik. Gasilski dom so predali namenu leta 1959, z njegovo obnovo pa zaključili v letu 2003. Trenutno upravljajo z dvema gasilskima voziloma ter gasilskim priklopnikom, in sicer GVC-16/50 (TAM 190 T15), letnik 1990, GVM-1 (citroen jumper), letnik 2006, in PMB (priklopnik z motorno brizgalno), letnik 2006. Operativnih članov je v društvu ves čas od 25 do 30, saj se starejši z leti pridružijo veteranom, mlajši pa se po dopolnjenem 18. letu in opravljenih usposabljanjih pridružijo operativi. Operativno področje društva pokriva vas Ločico ob Savinji s približno 800 prebivalci, ki je stanovanjsko naselje z industrijsko cono ob avtocesti ter nekaj večjimi industrijskimi objekti, ki so locirani izven cone. V centru vasi je strnjeno kmečko naselje. Ob reki Savinji se gradi novo stanovanjsko naselje vse do Brega pri Polzeli. 

PGD v skladu z alarmnim načrtom občine Polzela skupaj s PGD Andraž nad Polzelo in PGD Polzela izvaža na vse intervencije v občini ter po potrebi tudi izven nje, prav tako pa posreduje tudi v primeru požara vozila na avtocesti od izvoza Arja vas do cestninske postaje Vransko.

Društvo je za svoje delovanje prejelo gasilsko odlikovanje II. stopnje ter gasilsko plamenico II. stopnje. V letu 2000 so prejeli plaketo Občine Polzela za požrtvovalno delo na področju zaščite in reševanja ter zahvalo podjetja Gorenje in priznanje Gasilske zveze Slovenije za sodelovanje ob požaru proizvodne hale v Gorenju.

PGD POLZELA

PGD Polzela

Predsednik: Ivan Kotnik
Poveljnik: Aleksander Koler

Po dobljenih virih je bilo društvo ustanovljeno s podpisom pravil 23. avgusta 1904. Podpisniki so bili: začasni načelnik Leopold Kunst, posestnik in organist s Polzele, dva svetovalca na občini in župan. Ustanovni člani so bili krajani Polzele in Ločice ob Savinji. Nov gasilski dom so predali namenu leta 1991. Trenutno upravljajo z dvema gasilskima voziloma, in sicer GVC-16/25 (MAN 14.224), letnik 2002 in GV-1 mercedez sprinter 416, letnik 2004.

Operativno območje PGD Polzela pokriva področje naselij Polzela, Založe, Podvin, Orova vas in Breg. Območje je pretežno kmetijsko z dvema večjima tovarnama: TN Polzela in Garant Polzela, ter večjim številom obrtnih in poslovnih objektov.

V ravninskem delu so strnjena naselja Polzela, Breg in Orova vas, ostala so pretežno hribovita ter razpršeno poseljena. V skupnem operativnem območju, kjer živi približno 3670 prebivalcev, je 35 % gozdnih površin.

Leta 1984 so začeli z gradnjo novega gasilskega doma. Tako je bilo do leta 1991 največ aktivnosti predvsem z dokončanjem doma. V zadnjih letih pa so vso energijo posvetili nabavi tehnike in opreme ter izobraževanju članstva.