Savinjsko-Šaleška regija

Gasilske zveze Savinjsko-Šaleške regije so s sprejemom pravilnika leta 2002 ustanovile regijski svet. Regijsko poveljstvo je ustanovljeno  na podlagi Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

Funkcije v svetu in poveljstvu regije se delijo oziroma izmenjujejo.

 

2023 – 2028

2028 – 2033

Predsednik regijskega sveta

Žalec

Šaleške doline

Regijski poveljnik

Zgornje Savinjske doline

Prebold

Namestnik predsednika regijskega sveta

Šaleške doline

Zgornje Savinjske doline

Namestnik regijskega poveljnika

Prebold

Žalec

 

Vrstni red se smiselno nadaljuje tudi v naslednjih mandatih.

Predsednik regijskega sveta je hkrati tudi član Upravnega odbora GZ Slovenije ter predstavlja in zastopa svet, sklicuje in vodi seje sveta, sklicuje posvete in srečanja, podpisuje akte, sklepe in dopisno (korespondenčno) gradivo sveta, opravlja še druge naloge, ki so dogovorjene s sporazumi in sklepi sveta.

Poveljnik regijskega poveljstva opravlja naloge na podlagi Posebnih pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev, je član Poveljstva GZ Slovenije in predstavlja in zastopa poveljstvo, sklicuje posvete in srečanja na operativnem področju, opravlja še druge naloge v skladu s predpisi.

Sedež sveta in poveljstva je v gasilski zvezi, iz katere  je trenutni predsednik regije.

MANDAT 2023 – 2028

Sedež regije: Gasilska zveza Žalec, Ulica heroja Staneta 1, 3310 Žalec,

e-naslov: sasa.regija@gmail.com

 

Predsednik regijskega sveta

Dušan Pungartnik

GZ Žalec

Poveljnik regije SŠ

Miro Brezovnik

GZ Zgornje Savinjske doline

Namestnik predsednika

Bojan Brcar

GZ Šaleške doline

Namestnik poveljnika

Klemen Verk

GZ Prebold

Tajnik regije

Sabina Sorčan

GZ Žalec

Predsednica mladinske komisije

Marija Brcar

GZ Šaleške doline

Predsednica komisije za članice

Tatjana Plaskan

GZ Prebold

Predsednica komisije za veterane

Savina Naraks

GZ Žalec

Člani regijskega sveta:

 • predsednik regijskega sveta, ki je tudi član upravnega odbora GZS
 • regijski poveljnik, ki je tudi član poveljstva GZS
 • predsedniki GZ
 • poveljniki GZ
 • namestnik predsednika regijskega sveta
 • namestnik regijskega poveljnika
 • tajniki ali strokovni sodelavci GZ
 • predsednik mladinske komisije, ki je član mladinskega sveta pri GZS
 • predsednica komisije za članice, ki je članica sveta članic pri GZS
 • predsednik oz. predsednica komisije za veterane, ki je član oz. članica sveta veteranov pri GZS

Člani regijskega poveljstva:

 • regijski poveljnik, ki je tudi član poveljstva GZS,
 • namestnik regijskega poveljnika
 • poveljniki GZ